Annwyl Aelodau o’r Cynulliad,

Below is a letter in first Welsh and then English that will be delivered to all Welsh Assembly Members and we hope, published in the press. We hope that as many Welsh vapers will add their names to it. To add your name to the letter, please e-mail us at : campaign@saveecigs.com and it will be added to the letter.

Annwyl Aelodau o’r Cynulliad,

Rydym yn ysgrifennu llythyr agored hwn i chi gan obeithio y byddwch yn gweld synnwyr cyn ei bod yn rhy hwyr a gwrthod cynigion Llywodraeth Cymru i wahardd vaping mewn mannau cyhoeddus caeedig a gweithleoedd.

Y tu ôl bob enw ar waelod y llythyr hwn yn unigolyn. Unigolyn gyda ffrindiau a theulu. Unigolyn sydd am nifer o flynyddoedd mwg ac wedi ceisio dro ar ôl tro i roi’r gorau i ddefnyddio llawer neu bob un o’r dulliau a argymhellir, gwasanaethau, a chynnyrch, ac wedi methu. Ydych chi’n gwybod beth mae hynny’n yn debyg? Rhoi’r gorau i ysmygu mor galed, dyma’r peth anoddaf rhan fwyaf ohonom wedi ei wneud erioed. I feddwl eich bod wedi rhoi’r gorau iddi yn unig i ddod o hyd i eich hun yn ôl ysmygu eto digalonni mewn ffordd ychydig yn gallu dychmygu.

Ffodus, fodd bynnag, diolch i vaping, rydym i gyd yn awr yn rhoi’r gorau i ysmygu neu yn wedi torri i lawr yn sylweddol. Teimlwn y dylai hyn fod yn achos i ddathlu, ein ffrindiau a theuluoedd yn sicr yn ei wneud.

Mae llawer ohonom wedi ymddiswyddo ein hunain i ysmygu am weddill ein bywydau, ar ôl methu gymaint o weithiau i roi’r gorau iddi o’r blaen, yna rydym yn dod o hyd i vaping a gyda vaping llawer ohonom o hyd cymuned newydd o ddealltwriaeth a ffrindiau cefnogol.

Am bron i bob un ohonom, nid oeddem codwch gynnyrch meat-a-hoffi ac yn rhoi’r gorau iddi dros nos; y broses yn fwy cymhleth na hynny. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn mynd i siop vape neu siarad â vapers gwybodus mewn vape cwrdd mewn tafarn lleol neu pluo i fyny yn ddigon dewr i fynd at gydweithiwr vaping yn y gwaith neu vaper anhysbys mewn bar. Er mwyn sicrhau ein bod yn cael y cynnyrch a oedd yn iawn i ni bron pob un ohonom sydd ei angen i roi cynnig cyn i ni brynu ein product.but anwedd cyntaf

Pe gwaharddiad Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei lle pan oeddem yn ysmygu, yna mae llawer ohonom ni fyddai wedi gwneud y newid i vaping. Byddai Ni fu unrhyw gyfleoedd i fynd at vapers yn y gwaith neu mewn bar. Byddai Ni fu unrhyw vape yn cyfarfod. Yn hanfodol fyddem wedi gallu i roi cynnig ar gynnyrch cyn i ni eu prynu. Byddem wedi prynu’r cynnyrch anghywir ac yn hytrach na gwario mwy o arian y byddem wedi aros gyda ysmygu.

Yn awr, yr ydym i gyd yn sefydlu vapers, ond mae miloedd ar filoedd o bobl ledled Cymru sy’n dal i ysmygu. Wrth i ysmygwyr presennol neu gyn rydym yn meddwl y dylech chi ofalu amdanyn nhw cymaint ag yr ydym yn ei wneud. Ni allwn ddeall pam y mae Llywodraeth Cymru am ei gwneud yn anos neu’n amhosibl i ysmygwyr hyn i newid i vaping.

Os gwelwch yn dda wneud y peth iawn, os gwelwch yn dda wrthod y gwaharddiad hwn. Os bydd y gwaharddiad mynd yn ei flaen yn sylweddol bydd llai o ysmygwyr newid i dewis arall llai niweidiol a bydd llawer o’n cyd-vapers yn dychwelyd i ysmygu. Ni allwn gredu bod hyn yn beth fyddai Aelodau’r Cynulliad am ei weld yn digwydd ar draws Cymru.

 

Dear Assembly Members,

We are writing this open letter to you in the hope that you will see sense before it is too late and reject the Welsh Government’s proposals to ban vaping in enclosed public places and places of work.

Behind each name at the bottom of this letter is an individual. An individual with friends and family. An individual who for many years smoked and tried time and time again to quit using many or all of the recommended methods, services, and products, and failed. Do you know what that is like? Quitting smoking is so hard, it is the hardest thing most of us have ever done. To think you have quit only to find yourself back smoking again is dispiriting in a way few can imagine.

Happily, though, thanks to vaping, we have all now quit smoking or are have cut down significantly. We feel this should be a cause for celebration, our friends and families certainly do.

Many of us had resigned ourselves to smoking for the rest of our lives, having failed so many times to quit previously, then we found vaping and with vaping many of us found a new community of understanding and supportive friends.

For almost all of us, we did not simply pick up a cig-a-like product and quit overnight; the process was more complicated than that. Most of us went to a vape shop or spoke with knowledgeable vapers at a vape meet in a local pub or plucked up the courage to approach a vaping colleague at work or an unknown vaper in a bar. To ensure that we got the product that was right for us almost all of us needed to try before we bought our first vapour product.

Had the Welsh Government’s ban been in place when we were smoking then many of us would not have made the switch to vaping. There would have been no opportunities to approach vapers at work or in a bar. There would have been no vape meets. Crucially we would have been unable to try products before we bought them. We would have bought the wrong products and rather than spend any more money we would have stayed with smoking.

Now, we are all established vapers, but there are thousands and thousands of people across Wales who are still smoking. As current or former smokers we think you should care about them as much as we do. We cannot understand why the Welsh Government wants to make it harder or impossible for these smokers to switch to vaping.

Please do the right thing, please reject this ban. If the ban goes ahead significantly fewer smokers will switch to a less harmful alternative and many of our fellow vapers will return to smoking. We cannot believe that this is what Assembly Members would want to see happening across Wales.

Signed:

John Summers,  Elaine Keller, Paul Barnes, Roger Ball, Mark Megenis, Matt Gluggles, Graham Gord, Hannah Brown, Heather Williams,Andrea Harris, Roland Wonter, Douglas Hicks, Jessica Hardy, Tim Laslett, Christine Foster, Anita Brady, Wendy Yarney, Dave Kenny, John Neal, Richard Lewis, Garry Norridge, William Brunton,James Cowley,Steve Ahearne,Ian Wooley, David Hammone-Williams, Mark Bexley, Bill Whelan, Martin Fitzgerald, Stephen Horley, Wayne Batcher, Ian Richardson, Robert Jenkins, Stephen Higes, Robin Rees, Scott Mayberry, Ryan Evans,Hywel Griffiths, Michael Davies,James Dunworth, Darren Smith, Elizabeth Diffley, Andy Fairchild, Dan French,Jean Rasbridge, Siska Dunworth, Mike Rasbridge, Jon Nelsey, James Cowley, Jo Cowley, Ben Dickeson, Charlotte Dunworth, Christine Muskin, Ken Muskin, Carl L Hughes, Rob Heyes, Lauren Bevan, Dylan Drew, Anna Pike,Vicky Roberts,Stephen Charalambou, Michael Strong-Stewart, Victoria Hughes, Sara Jelsma-Williams, James Harry, Rhydian Mann, Victoria Mann, Nicola Charalambou, Adam Charalambou, G.A.Beard, Stephen Hughes, Andrew Hughes, Bernice Evans, Stacy Buffham, John Stott, Neil Robinson, Neil Roff. Graham Almond, Brian Coe, Doug Phillips, Richard Andrews, Jean Mayes, Victoria Hughes, Barbara Owen, Roger Owen, Carl Heugh, Barbara Grizzel, Brian Allen, Robert Woolls, Leighton John, Tony Dix, Simon Bell, Jmaes Hughes, Keith Morgan, Nicola Evans, Sinead Cross, Ortenzio Mincione, Claire Whitelaw, Paula Fuente, Greg Davies, Carl Sterry, Jill Richardon, Chris Rowlands, Alan Richardson, Lun Rees, Hades Angel, Conrad Thomas,  Ceritt Rees, Richie Kent, Alun Rhydderch, Huw Williams, Amada Bell, James Hughes, Ben Murray, Ashley Davies, Simon Mainwaring, Paul Knox, David Greaves, Darren Smith, Melanie Smith, Ashley Smith.Joanne Oates, Paul Oates, Heather Oates, Samantha Oates, Ryan Edwards, Alison Box-Edwards, Stephen Box-Edwards, Donna Edwards, Russel Edwards, Sandra Box, Shaunie Box, Shane Williams, Marion Sherwood, Rebecca Phillips, Jamie Edwards, Scott Davies, Rebecca Mason,Claire Butt, Chris Smith, James Poyda, Caroline Young, Fred Green, Anna Pitt, Neil Thomas, Adam Martin, Keith Maxwell,Andrea Toma, Zara Llewellyn, Hanna Thomas, Kevin Moylan, Keith Jones, Mitch Norris, Davey Jones-Kingman, Brenda Sawday, Nathan Edwards, Andy Leach. Nathan Rogers, Cassandra France, Stephen Thomas, Tara White, Heath Evan, Stephen Pearce, Gavin Palmer, Andrea Doherty, Bryn Evans, Linda Harries, Michelle George, Ann Lloyd, Kathryn Aldwinckle, Leighton Williams, Steve Hurley, Adam Horspool, Alex Howe, Lewis Owens, Sharon Owens, Geraint Jones, Leigh Whellans, Warren Root, Ales Ashman, Adam Fox, Chino Taak, Wayne Doherty, John Mathews, Robert Knapman, Wes Berrseford, Joel Benson, Diane Benson, Chloe Jones, Robert Hayden, Christine Sanchez, Gerry Stimson.

To add your name  – please e-mail us – link below – and we will add your name to the letter that we hope will be published in the press and sent to all AMs.

campaign@saveecigs.com

Advertisements

6 thoughts on “Annwyl Aelodau o’r Cynulliad,

  1. To restrict the growth of a harm reduction device is simply not intelligent. To suppose that it is safer to control rather than promote is short sighted and sends the wrong message to the general public. Evidence should not be ignored or cherry picked to suit an agenda.
    Evidence from and engagement with users is the only sensible way to come to an informed decision.

  2. Vaping helped me kick the habit which lasted 20 years! It’s improved my health and I feel my life expectancy, also improved my family life and being able to do things I couldn’t do before! More exercise and play time with my daughters! So please don’t bring in stupid regulations that stop people achieving what I have.

  3. ecigs are saving my life as we speak, since i started vaping i feel better, i can walk up hills without being out of breath, im not coughing all the time, waking up with a bad chest, i can smell and taste more. please dont use flawed studies to back your ban on giving up smoking.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s